माझी चारोळी

प्रत्येकाला वाटत असते, कसे होईल माझे? 😩 न कळतच वाहत असतो, काळजीचे ओझे.